poniedziałek, 4 grudnia 2017

X WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI OTO JA I PODRÓŻE

Szczeciński oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów i I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie po raz dziesiąty organizują Regionalny Konkurs Literacki; w tym roku pod tytułem Oto ja i podróże . W konkursie może wziąć udział każdy uczeń województwa zachodniopomorskiego klas IV - VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej.


           Kategorie wiekowe / ich nazwy:
- uczniowie klas IV – VI  / SP
- uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, klas II i III szkół gimnazjalnych / SP VII lub G
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych / PG
Szkoła ma prawo zgłosić 5 prac uczniowskich w kategorii klas IV-VI (SP), 2 z klasy VII (SP VII), 3 z gimnazjum (G), 5 ze szkoły ponadgimnazjalnej (PG).  
Prace literackie (forma dowolna) muszą być opatrzone godłem oraz informacją o tym, do której kategorii należą. Prosimy o stosowanie skazanych wyżej skrótów (bez podawania numeru szkoły); również w przypadku zespołów szkół konieczne jest wskazanie konkretnego poziomu szkoły.
Informujemy, iż prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą uwzględnione w konkursie!!!
            Wszystkie pozostałe dane dotyczące autora i szkoły (imię, nazwisko autora, nazwa, adres i telefon szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz e-mail opiekuna lub uczestnika) winny znajdować się w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem. Ze względów formalnych prosimy, aby godło nie było wyrażone symbolem plastycznym.

Na prace czekamy do 8 stycznia 2018 roku pod adresem:
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Al. Piastów 12
70-331 Szczecin
z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI

Prace zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli języka polskiego – członków SNaP-u, a pod uwagę będą brane następujące kryteria:
·         oryginalność wypowiedzi w zakresie formy i treści,
·         bogactwo środków stylistycznych,
·         poprawność językowa,
·         poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronach internetowych SNaP-u www.snapszczecinblogspot.com i I LO w Szczecinie www.lo1.szczecin.pl.
Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 marca 2018 roku o godz. 14.00 w I LO w Szczecinie, Al. Piastów 12 (Aula im. Dyr. J. Trzeciaka, II piętro).
Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni e-mailowo zgodnie z podanymi adresami.
Przystąpienie do konkursu jest  równoznaczne z  akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora  w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem  nagród.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania nagrodzonych prac, nieodsyłania prac nienagrodzonych
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania w czasie uroczystego zakończenia konkursu i wręczenia nagród oraz umieszczenia zdjęć na swoich stronach internetowych.
Wszelkie pytania związane z konkursem proszę kierować do Anny Kondrackiej-Zielińskiej (nauczycielki języka polskiego i członkini SNaP-u): akondr@interia.pl; lub tel do I LO: 91 484 18 72.


                                     Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie.