piątek, 25 listopada 2011

OTO ZDARZYŁO SIĘ

IV EDYCJA REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
„OTO ZDARZYŁO SIĘ”
To było niezwykłe zdarzenie …
To mnie odmieniło …
Nigdy nie zapomnę …


Wiele zdarzeń, często błahych, zdawałoby się nieistotnych, niedostrzeżonych przez nikogo innego ma wpływ na nasze życie.
Czasem wręcz je odmienia, na pewno budzi przemyślenia.
Pomyśl o tym i swoje refleksje wyraź w dowolnej formie literackiej.

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów przy współudziale Gimnazjum nr 7
im. Sybiraków w Szczecinie oraz Teatru Kana zaprasza młodzież do udziału
w Regionalnym Konkursie Literackim.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  • szkoła podstawowa – klasy 4 -6,
  • gimnazjum,
  • szkoły ponadgimnazjalne.
Konkurs ma charakter regionalny, zapraszamy do udziału młodzież całego województwa zachodniopomorskiego.

2. Forma pracy jest dowolna – proza (np. opowiadanie, list, reportaż, pamiętnik) lub wiersz.
Przesłany utwór nie może przekroczyć 3 stron druku.
W ocenie jurorzy wezmą pod uwagę ciekawy pomysł, oryginalność, poprawność i bogactwo języka, wyraz artystyczny tekstu.

3. Termin nadsyłania prac upływa 20 grudnia 2011r.
Każda praca powinna być opatrzona godłem. Do nadesłanego tekstu należy dołączyć kopertę z danymi osobowymi, podpisaną tym samym godłem.
Wymagane dane osobowe: imię i nazwisko ucznia, wiek, nazwa i adres szkoły, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem.
Prace konkursowe nie będą zwracane. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac. Informacja o wynikach ukaże się najpóźniej początku marca 2012r. na stronie internetowej SNaP: www.snapszczecin.blogspot.com
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz możliwość publikacji pracy.

4. Konkurs jest objęty Honorowym Patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.


5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wynikające z realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją konkursu. Zgłoszone prace mogą być wykorzystane przez organizatorów do publikacji.


6. Prosimy przysyłać prace na adres:
Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków
70 – 785 Szczecin
ul. Zofii Nałkowskiej 33 
tel.(091)4629486

UWAGA:
Osoby, które chcą, aby ich nagrodzone prace zostały opublikowane na koszt organizatora, proszone są o nadesłanie prac również w wersji elektronicznej (płyta CD).
Informacje na stronie www.snapszczecin.blogspot.com
poczta: snapszczecin@gmail.com