piątek, 25 lutego 2011

Nowy regulamin konkursu o Szczecinie

Szczecin i region w słowie i obrazie.

V edycja konkursu wojewódzkiego

adresowanego do szkół gimnazjalnych


Organizator i adres:

I Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Al. Piastów 12; 70-331 Szczecin;

tel: 091 484 18 72; www.lo1.szczecin.pl.


Cele konkursu:

1. Popularyzowanie wiedzy o historii i kulturze Szczecina oraz okolic („mała ojczyzna”).

2. Wykraczanie poza program szkolny w poszukiwaniu wiedzy o „małej ojczyźnie” oraz popularyzowanie jej w różnych formach wyrazu.


REGULAMIN KONKURSU:


1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych Szczecina oraz województwa zachodniopomorskiego.

2. Konkurs obejmuje trzy kategorie:

I - literacką: forma dowolna, np. własny utwór literacki, reportaż, wywiad, przy czym prace nie mogą przekroczyć 3 stron znormalizowanego druku (format A4; czcionka 12; odstępy 1, 5; marginesy nie mniejsze niż 2 cm);

II - fotograficzną: prace wykonane w dowolnej technice i kolorystyce;

III - plastyczną: prace wykonane w dowolnej technice i formacie, również przestrzenne.

3.  Przy ocenie będą brane pod uwagę:

a. KATEGORIA LITERACKA: atrakcyjność tematu; oryginalność kompozycyjna; poprawność językowa; sugestywność przekazu; estetyka wykonania.

b. KATEGORIA FOTOGRAFICZNA: format (nie mniejszy niż 10 cm × 15 cm); oryginalność ujęcia prezentowanych treści; technika wykonania.

c. KATEGORIA PLASTYCZNA: nowatorskie opracowanie tematu; technika i styl wykonania; znajomość podstawowych kategorii plastycznych, takich jak: perspektywa, barwa, proporcja, kompozycja.


Ważne: 1 uczestnik przysyła tylko 1 pracę z tylko 1 kategorii! Jeśli uczestnik przyśle kilka prac z 1 kategorii lub po 1 pracy do 2 kategorii, ocenie będzie podlegać tylko 1 praca, wybrana komisyjnie przez członków jury.


4. Każda praca powinna zawierać następujący opis: kategoria; tytuł pracy; imię i nazwisko autora, adres i telefon kontaktowy (e-mail); imię i nazwisko opiekuna; dokładny adres szkoły.

Organizatorom zależy na pełnym obiektywizmie przy ocenie prac, dlatego dane osobowe autora i opiekuna należy umieścić w zabezpieczonej kopercie. Praca i koperta z danymi osobowymi powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) autora.


UWAGA: PRACE NIEZAKODOWANE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE!!!


5. Prace będą oceniane przez jury złożone z przedstawicieli: Wydziału Oświaty UM Szczecin; szczecińskich środowisk artystycznych; Rady Pedagogicznej I LO; Rady Rodziców przy I LO; Samorządu Szkolnego I LO; szczecińskich mediów.

6. W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody. W każdej kategorii przewidziano po trzy nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w Auli I Liceum Ogólnokształcącego.

7. Terminarz:

- nadsyłanie prac: do 18 marca 2011 roku;

- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej (uwaga!!! zmiana terminu z wcześniej planowanego 15 kwietnia): 8 kwietnia 2011 roku.


8. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile takie dane będą ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody.

9. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu:

(091) 4841 - 872 u Pani Wiolety Dydo (Wicedyrektor), Pani Anny Kondrackiej-Zielińskiej i Pani Agaty Piekary (nauczycielki języka polskiego).


Dla wszystkich laureatów konkursu, pragnących podjąć naukę w I Liceum Ogólnokształcącym, przewidziano punkty preferencyjne w postępowaniu rekrutacyjnym.Zapraszamy do udziału!!!


Organizatorzy